Wednesday, October 02, 2013

Samarbeidsavtalen: nå også søkbar. NB! Jeg står ikke inne for innholdet!

Avtale mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre
1) lnnledning
Avtalen gjelder i stortingsperioden 2013-2017 '

2) Partiene vil basere politikken på et felles verdigrunnlag
a. Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre, samarbeidspartiene, har
gjennomført sonderinger med sikte på å avklare hvordan flertallet som ble oppnådd i
valget skal forvaltes.

b. Sonderingene har vært ført med åpenhet og gjensidig respekt, og har bragt de fire
partiene nærmere hverandre.

c. Flertallet skal i størst mulig grad forvaltes i fellesskap gjennom stortingsperioden.

d. To av partiene, Fremskrittspartiet ogH@yre, går i forhandlinger med sikte på å danne
regjenng.

e Samarbeidet mellom partiene i regjering og partiene i Stortinget skal være preget av
den samme åpenhet og t¡llit som er vist i sonderingene.
Samarbeidspartiene bygger sin politikk på frihet og tillit til enkeltmennesket,
familien, gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten. Samarbeidspartienes
verdiforankring ligger i rettsstatens og demokratiets prinsipper, og den kristne og
humanistiske kulturarv. Samarbeidspartiene vil skape større rom for private, lokale
og frivillige initiativ.

b. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på respekten for kunnskap. Kunnskap skaper
sosial mobilitet for den enkelte og muligheter for alle. En sterkere satsing på
kunnskap og kompetanse vil styrke velferdsordningene ogg¡øre arbeidsplassene
tryggere.
Samarbeidspartiene bygger sin politikk på offentlig finansierte velferdsløsninger. Omsorgen for eldre og pleietrengende må bygges videre ut for å gi alle som trenger
det et tilbud med kvalitet og aktivitet. Samarbeidspartiene vil ta i bruk alle gode
krefter for sikre pasientene helsetjenester med høy kvalitet til rett tid, mer valgfrihet
og større mangfold i tilbudet.

d. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på at alle mennesker har universelle
rettigheter uavhengig av hvor iverden de bor, slik som ytringsfrihet, trosfrihet og
beskyttelse av privat eiendomsrett. Samarbeidspartiene vil arbeide for å spre
kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel
kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn.

e. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet.
Samarbeidspartiene vil jobbe for å løfte mennesker ut av fattigdom, både i Norge og i
fattige land. Samarbeidspartiene vil prioritere jenters utdanning i fattige land. Barn
som vokser opp i fattige familier i Norge skal gis mer likeverdige muligheter. For å
inkludere flere i arbeidsmarkedet vil samarbeidspartiene øke forventningene til
aktivitet i velferdsord ningene.

f. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på at verdier må skapes før de kan deles.
Verdiskapingen skal stimuleres i hele landet. lnfrastrukturen i Norge må rustes kraftig
opp, det må bygges ut mer vei og bane, og det må satses på innovasjon, forskning og
utvikling. Samarbeidspartiene vil styrke et allsidig og bredt norsk næringsliv, og legge
bedre til rette for privat eierskap.

g. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på den enkeltes behov for trygghet i
hverdagen. Beredskapen i Norge må styrkes, og grunnbemanningen i politiet må
heves. Sammenhengen i strafferettskjeden må prioriteres. Samarbeidspartiene vil
forsterke innsatsen for soningsoverføring og retur av kriminelle utlendinger.

h. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på forvalteransvaret ogføre var-prinsippet.
Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi
overtok den fra våre forfedre. Utbyggingen av fornybar energi må økes.
Samarbeidspartiene vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket.

i. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på målet om en mest mulig effektiv bruk av
fellesskapets ressurser. Samfunnet må bli mindre byråkratisk. Samarbeidspartiene vil
bidra til en enklere hverdag for folk flest. Mer makt og myndighet må overlates til
lokalsamfunnet. Samarbeidspartiene vil motarbeide sløsing med offentlige midler, og
prioritere økt gjennomføringskraft høyt.

Samarbeidspartiene bygger sin politikk på et forpliktende internasjonalt samarbeid.
Norge skalvære en aktiv bidragsyter i FN, NATO, Nordisk Råd og andre
interna sjona le o rga nisasjone r. Sa m a rbeidspa rtiene vi I fø re en offe nsiv
nordområdepolitikk og en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor
EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Samarbeidspartiene vil arbeide for demokrati
og menneskerettigheter, og legger til grunn en balansert holdning til Midtøstenkonflikten.

3) Partiene er enige om en rekke felles politiske prosjekter og satsinger:
a Familiene skal gis valgfrihet og fleksibilitet
b. Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir
fattet i perioden.
c. Fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner styrkes, og byråkratiet
ove rfor frivi llige o rga n isasjoner red use res.
d. Det gjennomføres et lærerløft i skolen
Behandlingstilbudet for rusavhengige styrkes, blant annet ved å kjøpe flere
behandlingsplasser og etablere et mer sammenhengende behandlingslØp.
f. Behandlingstilbudet innen psykiatri styrkes, blant annet ved å etablere et bedre
lavterskel tilbud i kommunene.
g. Utbyggingen av infrastruktur økes utover rammene i Nasjonal Transportplan
h. Det skal l6nne seg å jobbe. Minstefradraget på lønnsinntekt heves. Privat e¡erskap og
sparing styrkes gjennom redusert formuesskatt og arveavgift, og bedre
frad ragsordninger for boligsparing, pensjonsspa ring og medeierskap.
i. Kampen mot svart arbeid forsterkes, i den sammenheng utredes gevinster og
konsekvenser av et ROT-fradrag i skatten.
j. Grunnbemanningen i politiet Økes.
k. Avkastningen fra miljøteknologifondet økes.
L Det innføres et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet.
m. Satsingen på kollektivtransport i storbyene forsterkes.
n. Det innføres nøytral moms i staten og helseforetakene.

4 Partiene er videre kommet til enighet om følgende punkter:
a Handlingsregelen ligger fast. Pengebruken innenfor handlingsregelen tilpasses
situasjonen i økonomien. Økt bruk av oljepengene brukes i større grad til
investeringer i kunnskap, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Et nytt
offentlig u¡valg nedsettes for å vurdere flerårige budsjetter på utvalgte områder og
et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet. Hvor langt vi lykkes i å
nå de politiske målene vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet.
b. Fedrekvoten settes til 1-0 uker. Det åpnes for en tillitsbasert unntaksordning etter
objektive kriterier. Kriterier som åpner for unntak knyttes til sykdom, fars
arbeidsledighet under mors permisjonstid, fars arbeidsopphold i utlandet,
selvstendige næringsdrivende/eneaksjonærer samt mors arbeidssituasjon.
c. lkke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht petroleumsloven,
havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2OL3-2OI7, og ikke
iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på
Mørefeltene. Det etableres en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen
d. Det utarbeides en tiltakspakke rettet mot barn i fattige familier (jmf felles
representantforslag) og differensieringen av foreldrebetaling i barnehager og SFO
Økes.
e Naturmangfold loven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås.
f. Partiene viser til egen avtale om utlendingsfeltet.
g. Det etableres et eget utbyggingsselskap som skal løfte flere veiprosjekter og
gjennomføre utbygging mer effektivt. Satsingen på utbygging av vei og
kollektivtransport økes utover NTP, og bompengeandelen i nye prosjekter reduseres.
h. Engangsstønaden økes.
i. Lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg utredes med sikte på innfpring i perioden
j. Kvaliteten i helsevesenet heves. ISF-andelen økes, og det utredes en forbedret
finansieringsmodell for akuttbehandling, forskning og utdanning i det offentlige
helsevesenet. Fritt behandlingsvalg innføres. Ordningen innføres først for rus og
psykiatri, og evalueres.
k. Avkortingen av pensjon for gifte og samboende pensjonister reduseres. I perioden
reduseres avkortingen fra 15 til 10 pst.
l. RlE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), og kravet om
at faget, i tråd med kompetansemålene, skal inneholde minst 55 pst kristendom
gjeninnfgres.
m. Bioteknologiloven evalueres. Det innføres ikke et offentlig tilbud om tidlig ultralyd
eller et tilbud om NIPD-blodprøve til alle gravide.
Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast.
Avtaleinstituttet i landbruket opprettholdes, og det legges vekt på forutsigbarhet og
reformer som kan gi økt lønnsomhet.
p. Sexkjøpsloven evalueres, og det legges frem en stortingsmelding på bakgrunn av
evalueringen. De sosialpolitiske virkemidlene overfor prostituerte forsterkes.

5) For å forvalte flertallet i fellesskap, er partiene enige om følgende
De fire samarbeidspartiene bekrefter at de sammen tar ansvar for å gi landet en
styri ngsdyktig regjeri ng.

b. Samarbeidspartiene samarbeider om konstitueringen av Stortinget i perioden og de
personvalg som gjøres av Stortinget.

c. Statsministeren inviterer jevnlig til møte med samarbeidspartienes parlamentariske
ledere, partiledere og eventuelle andre nØkkelpersoner for å drøfte viktige saker og
oppfølgingen av avtalen.
d. De parlamentariske lederne for samarbeidspartiene møtes etter avtale til faste
tidspunkt i Stortinget for å drøfte aktuelle saker.
e. Regjeringen konsulterer samarbeidspartiene i Stortinget før viktige saker, og saker
som er omtalt i denne avtalen, legges frem.
f. Samarbeidspartiene forplikter seg til å søke å danne flertall for statsbudsjettet,
revidert nasjonalbudsjett og nysalderingen/omgrupperingsproposisjonene.
g. Samarbeidspartiene forplikter seg til å konsultere hverandre før de deltar i andre
flertall som vil ha vesentlige budsjettmessige konsekvenser eller berører saker som
er omtalt i denne avtalen.
h. Samarbeidspartiene som er i regjering forplikter seg til, i alle saker som behandles i
Stortinget, først å sØke løsninger og flertall sammen med Venstre og Kristelig
Folkeparti.
i. Enighet mellom samarbeidspartiene skal ikke være til hinder for at det i noen saker
sØkes å skape bredere flertall om sakene.
j. Avtalen er ikke til hinder for at regjeringen eller partiene i Stortinget danner andre
flertall, så lenge avtalens intensjon og prosedyrer er fulgt'
k. Dersom Venstre eller Kristelig Folkeparti ønsker å gå inn i Regjeringen Solberg, så har
samarbeidspartiene en positiv holdning til dette'

Avtale mellom Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre
Partiene er enige om:
* Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening.


Avtale mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre om utlendingsfeltet.
A: Innledning
Innvandring "i.tt kilde til mangfold, nye impulser og kulturell utveksling. Variasjon bidrar til
nytekning, innovasjon og kreativitet. Samtidig som innvandringharbidratttil økonomisk
vekst i Norge og gjort oss til en mer mangfoldig nasjon, ser vi utfordringer knyftet til
innvandring og integrering. Folkeforflytninger setter det norske samfunnet pãprøve, uansett
årsak. Ikke minst gjelder det den norske velferdsstatens bærekraft. Det er derfor nødvendig å
regulere innvandringen.

Asylinstituttet er et meget viktig verktøy for å gi beskyttelse til mennesker som er reelt truet,
og må ikke misbrukes i noen form. Norge skal oppfrlle sine internasjonale forpliktelser og
hjilpe flyktninger. Asylstatus skal innvilges etter individuell behandling og grundig vurdering
av søknaden.

Innvandringen til Norge motivert av arbeid og familiegjenforening/-etablering er i dag mange
ganger større enn innvandringen som følge av flukt. Det er et gode at arbeidsinnvandrere
ãnsker å skape seg en fremtid i Norge. Kunnskap, kompetanse og mangfold bidrar til økt
innovasjon og næringsutvikling. Arbeidsinnvandringspolitikken mä gimulighet for opphold
på grunnlag av arbeid, også fra land utenfor EØS-området. Særlig må det bli enklere for
næringslivet å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft fra andre land.

Alle skal ha samme rettigheter og plikter i Norge, uavhengig av etnisk bakgrunn. Det å stille
krav til innvandrere er å vise dem respekt. Samtidig er det viktig med en mer offensiv politikk
som sikrer innvandrere tilgang til arbeidsmarkedet.

B: Varig ordning som sikrer sterkere vektlegging av barns situasjon
Barns tilknytning til Norge gjennom flere års botid i Norge skal klargiøres gjennom en
regelendring som gSør atutlendingsmyndighetene i større grad vektlegger hensynet til hva
som er bamefaglig forsvarlig. Forutsetningen er at foreldrene som hovedregel har medvirket
til å avklare sin identitet og bidratt til å muliggj øre ret:ur, men at retur ikke har vært mulig.
C: Engangsløsning for langtidsboende barn og deres familier fra land med returavtale
Definisjon av tid: Utgangspunktet for tidsregningen er når søknaden om oppholdførste gang
ble levert for barnet eller når barnet ble født. Hvis det er dokumentert atbarnet i perioden har
opphold seg i utlandet, skal denne tiden trekkes fra.
Hvor bor barnet/familien: Vilkåret er at barnet bor i mottak eller på annen måte kan
dokumentere opphold i Norge.
Status: Engangsløsningen gjelder de som ikke har en tillatelse , ved at de har fätt et endelig
avslag, og de som ikke har en ferdigbehandlet sak på en gitt dato.
Engangsløsningen gjelder barn og deres familie (foreldre og enslige søsken under 18 år som
oppholder seg sanìmen med barnet) hvor det er mer enn tre år siden søknad om asyl.
Forytsetningen er at foreldrene som hovedregel medvirker tiI äavKare sin identitet. De må
komrire fra land med returavtale og søknaden mävære registrert før rcturavlalen trådte i kraft.

D: Lukkede mottak og mer differensierte mottak
1. Igangsette et arbeid for å ta i bruk og gtrøre gjeldende bestemmelsene i
utlendingslovens $106, første ledd. Herunder vurdere om disse sakene skal kunne
behandles av en egen hurtigdomstol før frihetsberøvelse. Loven er;
En utlending kan pågripes og fengsles når
a) utlendingen ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet i henhold til lovens $ 2l
eller $ 83, eller det er konkrete holdepunkter for å anta qt utlendingen oppgir uriktig
identitet,

b) det er konlcrete holdepunkter þr å anta at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av
et vedtak som innebærer at utlendingen plikter åforløte riket,

c) Utlendingen ikke overholder meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted etter $
105 første ledd bokstav c, og utlendingen har en sak til behandling som ikke er endelig
avgjort eller tidspunktetfor utreisefristen ennå ikke er inntrådt,

d) det er truffet vedtqk om utvisning og vedtaket er endelig eller det er ikke gitt utsatt
iverlcsettelse i forbindelse med klage, l'f S 90, og det treffes tiltak mot utlendingen med
sihe på utsendelse. Det er et vilkår at utlendingen er utvist på grunn av ilagt straff og
at det utfra utlendingens personligeforhold erfarefor at utlendingenvil begå nye
straffiare handlinger,

e) utlendingen ikke gjør det som er nødvendigfor å oppfylle pliffien til å skaffe seg gyldig
reisedokument, ogformålet er åfremstille utlendingenfor det aktuelle lands
ut e nr Ì lrs s t a sj o n for å få ut s t e dt r e i s e do kument,

f) utlendingen er i transitt i norsk lufthavn, med sihe på utsendelse, eller

g) utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser og dette er
fastslått i et vedtak i utlendingssøken eller i en instruks fra depørtementet, og det
trffis tiltqk mot utlendingen med silcte på utsendelse.>
Utvikle to nye typer mottak; integreringsmottak for dem som venter på bostedskommune og
retursentre for personer og familier med endelig avslag. Noen retursentre skal kunne ta imot
utlendinger som får frihetsberøvelse etter $ 106, første ledd. Retursentre vil ligne ordinære
asylmottak når det gjelder standard, bemanning, akfivitetsnivå og beboersammensetting.
Forskjellen vil være en større og gjennomgående oppmerksomhet rettet mot retur, samtidig
som integreringsperspektivet faller bort. Dette må gjenspeiles i de ansattes kompetanse.

E: Mer effektiv saksbehandling og raskere retur av personer uten lovlig opphold og
kriminelle
2. Begrense muligheten for å fremme omgjøringsbegjæringer ved å gjennomføre
endringene foreslåu i Prop. 180 L (2012-2013) som innebærer raskere og mer effektiv
behandling av grunnløse omgjøringsanmodninger. Rettssikkerheten skal ivaretas og
ordningen skal evalueres.
3. Styrke den juridiske rettledningenfør første søknad, for å sikre at søknaden som
fremmes er mest mulig korrekt og gir et godt grunnlag for å få saken vurdert etter
norsk lov.
4. Arbeide med å føIge opp NOU 2070:72 og vurdere forslagene om en ny og bedre
klageordning for utlendingssaker. Herunder vurdere om oppgaver som i dag ligger i
Utlendingsnemnda skal overføres til en forvaltningsdomstol. Målet skal være raskere
saksbehandling og raskere retur for de uten grunnlag for opphold.
5. Redusere straffenivået som kreves for utvisning av utlendinger som er ilagt straff eller
særreaksjon i hjemlandet for forhold som etter norsk lov kan føretil en fengselsstraff i
fem år eller mer. Dagens regel er ti ar eller mer.
6. Arbeide for flere returavtaler, og bruke Norges posisjon til å sikre flere avtaler.
7. Opprette en hurtigfrl for asylsøkere som blir tatt for kriminelle handlinger (som for
eksempel besittelse og salg av narkotika), der søknaden behandles raskt og søkeren
retumeres til opprinnelseslandet ved avslag.
8. Styrke returarbeidet og politiets arbeid med identitet i den innledende
asylsaksbehandlingen gjennom Nasjonalt lD-senter. Videreutvikle det nordiske og
europeiske samarbeidet på dette området.
9. Bruke utenrikstjenesten mer aktivt i regionene hvor det største arÍaIlet grunnløse
asylsøkere kommer fra til å informere om manglende muligheter for opphold.

F : Familieetablering/familiegi enforening
10. Heve underholdskravet i saker familieetableringssaker, men innføre mer liberale
skjønnsvurderinger i forbindelse med herboende eller utlendingens inntektsevne.
Hensikten med endringen er å bekjempe tvangsekteskap og sikre at paret kan forsørge
seg selv.
11. Heve kravet om botid for permanent oppholdstillatelse fra tre år til fem ar. Gjennomgå
reglene knyttet til personer som opplever mishandling.
12.I støne grad bruke DNA-testing for å avklare identitet i forbindelse med
familiegjenforening.
13. Innføre en24 års-grense for familieetablering, med liberale skjønnsvurderinger, ut fra
at hensikten med endringen er å bekjempe tvangsekteskap og sikre at paret kan
forsørge seg selv.
14. Utrede en ordning med forlovelse/planlagt bryllup.

G: Arbeidsinnvandring
15. Etablere flere servicekontor for politi, UDI, NAV og Skatteetaten for å lette tid og
byråkrati ved arbeidsinnvandring.
16. Enklere regler for arbeidsinnvandring for høykvalifiserte arbeidsinnvandrere med
arbeid, inkludert utrede en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter.
17. Jobbe for å styrke Schengens yttergrense og styrke samarbeidet med de store
mottakerlandene for å hindre at grunnløse asylsøkere reiser fra land til land innenfor
Schengen.

H: Integrering
18. Endre utlendingsforskriften slik at asylsøkere og andre uten innvilget
oppholdstillatelse gis mulighet til å delta i ulønnet frivillig arbeid for humanitære
organisasj oner, idrettslag o1.
19. Alle som søker norsk statsborgerskap skal beherske et minimum av norsk muntlig og
gjennomgå en test i samfunnskunnskap. Prøven skal bestås, men med rimelige
unntaksbestemmelser.
20. Styrke språkopplæringen for kvinner med minoritetsbakgrunn, og gi flere mulighet til
ä deltai arbeidslivet. Koble gratis kjernetid i barnehage til krav om deltakelse i
aktivitet eller norskopplæring.


2l.Kartlegge barns språkferdigheter og gi språkopplæring til barn med svake
norskferdigheter før skolestart. Tilbudet skal også omfatte barn som ikke går i
barnehage.
22. Sørge for raskere godkjenningsordninger, bedre realkompetansel'urdering og tilbud
om oppdatering av kompetanse for å sikre at utdanning innvandrere allerede har kan
brukes i Norge.
23. Styrke bosettingsarbeidet i kommunene og se på innretningen i tilskuddsordningene.
24.Pnoritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering.

I: Forfølgelse basert på religion og tilhørighet til sosial gruppe (seksuell legning)
25. Praktiseringen av beskyttelse basert på religion eller tilhørighet til sosial gruppe
(seksuell legning) utredes og sammenliknes med UNHCRs retningslinjer og EUs
statusdirektiv.

No comments: